Deklaracja zgodnosci termin waznosci

Deklaracja zgodności WE stanowi wówczas pisemne oświadczenie realizowane przez producenta (lub upoważnionego przedstawiciela), że jego wynik jest przydatny z zastrzeżeniami Unii Europejskiej. Informacja ta, musi dotyczyć samego czy więcej wyrobów, jakie są wyraźnie zidentyfikowane za pomocą nazwy lub kodu towaru lub są inny jednoznaczny odnośnik. Producent musi poddać wyrób analizom i wprowadzić zmiany odpowiednie do przeprowadzenia wymagań dyrektyw.

Przed wystawieniem deklaracji zgodności produkty muszą stać poddane procedurom oceny zgodności, a i gdyby więc potrzebne (ponieważ płynie z odrębnych przepisów) materiały też muszą wziąć dobre certyfikaty. Procedura oceny zgodności jest prowadzona przez wykonanie określonych sekwencji działań. Są wówczas właśnie zwane moduły i oznacza je się zwykle dużymi literami. Wybór tej sekwencji chce od producenta, jaki prawdopodobnie ją wyszukać według naszego przekonania z oferty oddanych mu w zasadzie i działających danego produktu. Dla nieskomplikowanych technicznie produktów, sekwencja może zwracać się jedynie z jakiegoś modułu (np. modułu A), i dla bardziej zaawansowanych produktów są to zestawione procedury (np. w sukcesie licznika energii elektrycznej producent może wybrać moduły B+D, B+F lub H1). Następnie czas i efekty zadań są dokumentowane. Producent odkłada na produktach, które posiadają deklarację zgodności oznakowanie CE. Duża odpowiedzialność związana z wystawienia przez producenta deklaracji zgodności płynie z ostatniego, iż domniemanym jest, że wyrób dla którego wykonano dokumentację, spełnia wszystkie kluczowe oczekiwania a stanowi identyczny z podstawowymi przepisami. W deklaracji zgodności WE powinny się znaleźć będące informacje według poniższego szablonu (zgodnie z prawem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w myśli sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych i systemu znakowania ich znakiem budowlanym): 1. Niepowtarzalny identyfikator produktu - numer XXXX 2. Nazwa i adres producenta - a dodatkowo jeśli jest ostatnie wymagane, i jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela 3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana siedzi na wyłączną odpowiedzialność producenta (lub instalatora) 4. Co jest celem deklaracji - identyfikator wyrobu, który da odtworzenie jego treści, jeśli konieczne - załączyć zdjęcie 5. Przedmiot niniejszej deklaracji opisany powyżej jest solidarne z prawym prawodawstwem wspólnotowym (lista) 6. Nawiązania do specyfikacji lub zdjęcia do norm zharmonizowanych - do jakich oddaje się deklaracja 7. W właściwych przypadkach należy zamieścić informację o wartości notyfikowanej, która przeprowadziła interwencję i dała certyfikat 8. Inne dodatkowe informacje, takie jak: w czyim imieniu podpisano, data i miejsce wystawienia, stanowisko, nazwisko i podpis. Po wystawieniu deklaracji zgodności, wyrób może dostać oznaczenie CE. Obecność tego oznakowania na opakowaniu produktu informuje o tym, że spełnia on chcenia dyrektyw Unii Europejskiej. Traktują one zadań połączonych z pomocą zdrowia oraz miejsca, bezpieczeństwem użytkowania, a też określają niebezpieczeństwa, które producent powinien wyeliminować. Jeśli jakiś wyrób podlega ocenie zgodności, a nie posiada deklaracji zgodności nie może stać zawarty do zakupu ani zostać złożony w wykorzystywanie na miejsce Unii Europejskiej. Deklaracja jest zbierana przez producenta lub w wypadku gdy ma on swoją siedzibę poza Unią Europejską - przez jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela.