Obowiazki pracodawcy zatrudniajacego powyzej 25 pracownikow

Razem z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 8 lipca 2010r. w istocie minimalnych wymagań, dotyczących zaufania oraz higieny pracy, połączonych z łatwością spotkania w tłu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z dn. 30 lipca 2010 r.) każdy pracodawca, w którego zakładzie stosowane są technologie grożące powstaniem zagrożenia wybuchowego, zobowiązany jest do utworzenia odpowiedniego dokumentu, o jakim mowa w tekście prawnym.

https://www.grupa-wolff.eu/bezpieczenstwo-instalacje-procesowe/detekcja/detektory-plomienia/detektor-flamegard-5-msir/

Explosion protection documents to dowód zabezpieczenia przed wybuchem (w skrócie DZPW) ściśle reguluje zasady chodzenia w warunkach atmosfery potencjalnie niebezpiecznej oraz nakłada na pracodawcę szereg obowiązków, których musi wykonać, by zmniejszyć ryzyko zapłonu i eksplozji. Pracodawca jest przymuszony do: - zapobiegania wiązaniu się atmosfery zagrożonej wybuchem, - zapobiegania powstaniu zapłonu w ww. atmosferze, - ograniczenia negatywnych skutków ewentualnego wybuchu, by zapewnić ochronę istnienia oraz zdrowia pracowników.

Pracodawca musi dać i określić środki zabezpieczeń. Dokument zabezpieczenia przed początkiem musi liczyć opis systematycznej kontroli środków bezpieczeństwa, terminy dokonywanych konserwacji urządzeń, ocenę ryzyka wystąpienia wybuchu, prawdopodobieństwo źródeł zapłonu, rodzaje stosowanych metodzie, instalacji, substancji stanowiących potencjalne źródło, szacunkowe skutki ewentualnej eksplozji. Ponadto chodzi w tłu pracy wydzielić odpowiednie przestrzeni w stref zagrożenia wybuchowego i przeznaczyć stopień prawdopodobieństwa zajścia w nich eksplozji. Pracodawca jest zobligowany do zapewnienia minimalnych środków bezpieczeństwa opisanych w zdecydowaniu. Dokument powinien stanowić zrobiony przed udostępnieniem pracownikowi zagrożonego stanowiska pracy. Niebezpieczne stanowiska winnym być odpowiednio oznakowane za pomocą żółtego trójkątnego znaku z czarnym otoczeniem i czarnego napisu EX umieszczonego pośrodku. W DZPW pracodawca wiąże się do zapewnienia ewakuacji w postaci, gdy przybędzie do zagrożenia.