Ochrona srodowiska naturalnego po rosyjsku

Zagadnienia zaufania i pomocy funkcji w przemyśle są głównie związane z ochroną środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy połączone z  bezpieczeństwem przemysłowym na bazie studium przypadku -  atex case studies.

http://www.comarch-polkas.pl/oferta/oprogramowanie-dla-biznesu/

Ze względu na fakt, że ogromna grupa maszyn, a jeszcze urządzeń jest przeznaczona do wykonywania pozycji w kopalniach węgla kamiennego, w jakich może spotkać zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w danej instytucji omówiono dyrektywę 94/9/WE, która używa się do tych zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a ponadto Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego podejścia 94/9/WE w istocie unormowania przepisów prawych krajów członkowskich dotyczących narzędzi i sposobów ochronnych, jakie są oddane do użytku w sferze potencjalnego zagrożenia wybuchem, która jest nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego głównym celem tej reguły jest zapewnienie bezproblemowego przepływu towarów, jakie dadzą duży stopień ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa reguła nie była doskonałym skokiem z zakresu harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Grupie Europejskiej. Z około dwudziestu lat wszyscy potrzebowaliby zaadaptować się do kilku zasad tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi już w dyrektywie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była zajęta w istnienie z 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, które są przeznaczone do celu w odległościach, które są zagrożone atakiem na powierzchni oraz dyrektywę 82/130/EWG, która zajmuje urządzeń elektrycznych przeznaczonych do wykorzystywania w dziedzinach zagrożonych wybuchem we tłu kopalń gazowych. Procedury oceny zgody na platformie starego podejścia, były uzależnione ale z urządzeniami elektrycznymi, jakie wymagały wykonać wszystkie jasno sprecyzowane wymagania bezpieczeństwa. Badania pokazały, że urządzenia elektryczne są źródło zapłonu wyłącznie w połowie sukcesów. W klubie spośród tym, znaczone w dyrektywach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest prawie odpowiednie do uzyskania dużego poziomu ochrony, jaki jest wymuszany przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.