Wystapienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej

Przedsiębiorstwa a dokładniej mówiąc przedsiębiorcy, w których firmach praca związana jest z substancjami łatwopalnymi posiadają wymóg opracowania oceny ryzyka zawodowego oraz dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem. Dokument taki musi zostać sporządzony jeszcze przed rozpoczęciem pracy. Ponadto należy poddać go przeglądowi, ale jedynie w przypadku kiedy miejsce pracy, urządzenia do wykonywania pracy lub też organizacja pracy są poddawane zasadniczym zmianom, przekształceniom czy też rozbudowom.

Wejdź na mojego bloga


Obowiązek wykonania dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem wynika z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138, 2010r., poz. 931). Jednocześnie obowiązek ten w prawodawstwie polskim został wprowadzony rozporządzeniem na podstawie obowiązującej w Unii Europejskiej dyrektywy nowego podejścia, to jest Dyrektywę ATEX 137. Dyrektywa ta to 1999/92/EC. Zawiera ona minimalne wymagania dla poprawy ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników od ryzyka wynikającego z przestrzeni zagrożonych wybuchem.
Opracowywanie omawianego dokumentu ma na celu przede wszystkim zapewnianie bezpieczeństwa a także odpowiedniego nadzoru osób pracujących, w miejscach pracy, gdzie istnieje zagrożenie wybuchem. Działania prewencyjne powinny skupiać się przede wszystkim na zapobieganiu tworzeniu się atmosfery wybuchowej, przeciwdziałanie występowaniu zapłonu atmosfery wybuchowej, a także ograniczanie szkodliwego efektu wybuchu.
Dokument zabezpieczenia przed wybuchem powinien zawierać informacje przede wszystkim o identyfikacji atmosfer wybuchowych, o podjętych środkach zapobiegających wystąpieniu zagrożenia wybuchem, wykaz miejsc pracy zagrożonych wybuchem, deklarację, że zarówno stanowiska pracy, jak i narzędzia pracy oraz urządzenia zabezpieczające czy także alarmujące są zgodne z zasadami bezpieczeństwa.