Wystapienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej

Przedsiębiorstwa a dokładniej mówiąc przedsiębiorcy, w których firmach praca związana jest z substancjami łatwopalnymi posiadają wymóg opracowania oceny ryzyka zawodowego oraz dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem. Dokument taki musi zostać sporządzony jeszcze przed rozpoczęciem pracy. Ponadto należy poddać go przeglądowi, ale jedynie w przypadku kiedy miejsce pracy, urządzenia do wykonywania pracy lub też organizacja pracy są poddawane zasadniczym zmianom, przekształceniom czy też rozbudowom.

Symfonia cennik


Obowiązek wykonania dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem wynika z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138, 2010r., poz. 931). Jednocześnie obowiązek ten w prawodawstwie polskim został wprowadzony rozporządzeniem na podstawie obowiązującej w Unii Europejskiej dyrektywy nowego podejścia, to jest Dyrektywę ATEX 137. Dyrektywa ta to 1999/92/EC. Zawiera ona minimalne wymagania dla poprawy ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników od ryzyka wynikającego z przestrzeni zagrożonych wybuchem.
Opracowywanie omawianego dokumentu ma na celu przede wszystkim zapewnianie bezpieczeństwa a także odpowiedniego nadzoru osób pracujących, w miejscach pracy, gdzie istnieje zagrożenie wybuchem. Działania prewencyjne powinny skupiać się przede wszystkim na zapobieganiu tworzeniu się atmosfery wybuchowej, przeciwdziałanie występowaniu zapłonu atmosfery wybuchowej, a także ograniczanie szkodliwego efektu wybuchu.
Dokument zabezpieczenia przed wybuchem powinien zawierać informacje przede wszystkim o identyfikacji atmosfer wybuchowych, o podjętych środkach zapobiegających wystąpieniu zagrożenia wybuchem, wykaz miejsc pracy zagrożonych wybuchem, deklarację, że zarówno stanowiska pracy, jak i narzędzia pracy oraz urządzenia zabezpieczające czy także alarmujące są zgodne z zasadami bezpieczeństwa.